foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna » Zakończenie projektu

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU
pn. “Rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej
w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia”
nr POIS.01.01.00-00-186/09

„Zanieczyszczenie wód jest szkodliwym działaniem wymierzonym przeciwko ludzkości i wszelkiemu życiu. Woda nie uznaje granic administracyjnych ani państwowych, jej ochrona wymaga więc współpracy w skali międzynarodowej” (Europejska Karta Ochrony Wód)

Spółka Hydro-Tech z dumą informuje, że zakończyła pierwszy etap realizacji wieloletniego programu budowy kanalizacji na obszarze Gminy Nowogrodziec.

Dzięki staraniom Burmistrza Gminy Nowogrodziec Pana Roberta Marka Relicha, pracowników spółki Hydro-Tech oraz Urzędu Miejskiego w Nowogrodźcu zostały pozyskane znaczne środki finansowe z Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego w naszej gminie.

Z otrzymanych środków unijnych na terenie miasta Nowogrodziec mogła być zrealizowana największa inwestycja w historii Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Całkowity koszt realizacji inwestycji to ponad 30 mln zł netto. Z tego dofinansowanie z Unii Europejskiej ok. 20 mln złotych, pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z Wrocławia ponad 7,5 mln zł i wkład własny ponad 2,5 mln zł.

W ramach inwestycji

    • wybudowano oczyszczalnie ścieków o wydajności 1650 m3/dobę,
    • zmodernizowano 17,5 km sieci wodociągowej,
    • wybudowano 15,1 km kanalizacji sanitarnej.

Z nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej będzie korzystało ok. 2050 osób. W ramach inwestycji zmodernizowano najbardziej awaryjne odcinki sieci wodociągowej, wykonane z żeliwa, azbestocementu i stali, zlokalizowane są w najstarszych rejonach miasta Nowogrodziec. Przyczyni się to do zapewnienia mieszkańcom Nowogrodźca wody pitnej dostarczanej w sposób ciągły, o parametrach jakościowych zgodnych z wymogami polskimi i Unii Europejskiej.

Budowy oczyszczalni ścieków podjęła się z sukcesem firma ECOSERVICE Sp. z o.o. z Zielonej Góry, natomiast sieć wodociągowa i kanalizacyjna została wybudowana przez lokalną firmę PKUWiM Meliobud sp. Z o.o. z Nowogrodźca.

Wydajność oczyszczalni ścieków została tak zaprojektowana, aby oczyścić wszystkie ścieki powstające na terenie Gminy, zarówno dopływające systemem zbiorczym jak i dowożone taborem asenizacyjnym, minimalizując jednocześnie odprowadzanie ich do środowiska z obszarów dotychczas nieskanalizowanych.

Kanalizacja jest jednym z elementów gospodarki wodno-ściekowej. W ostatnim dziesięcioleciu na obszarze Gminy Nowogrodziec nastąpił dynamiczny wzrost inwestycji wodociągowych, co przyczyniło się, że gmina została prawie całkowicie zwodociągowana. Niestety to pogłębiło jeszcze problem ścieków. Nowe prawo wodne nakazuje, aby budowa urządzeń służących do zaopatrywania w wodę była połączona z jednoczesnym rozwiązaniem spraw gospodarki ściekowej, w szczególności przez budowę systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków.

Wychodząc naprzeciw wymaganiom ochrony środowiska władze Gminy Nowogrodziec oraz spółki Hydro-Tech sukcesywnie podejmują starania zmierzające do rozbudowy systemu kanalizacyjnego.

Planowany jest kolejny etap rozbudowy systemu kanalizacji, który będzie obejmował miejscowości Parzyce, Zebrzydowa, Milików oraz część Gościszowa, a łącznie zamierzmy wybudować ok. 30 km kanalizacji, do której podłączonych zostanie ok. 3000 osób. Przewidywane nakłady inwestycyjne to ok. 30 mln zł netto.

Zasadniczym celem władz samorządowych jest kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Nowogrodziec. Realizacja inwestycji przyczyni się do osiągnięcia polskich oraz europejskich standardów i norm jakościowych, a tym samym znaczącej poprawy ochrony środowiska naturalnego i jakości życia na obszarze naszej gminy.

Naszym celem jest:

  • Zabezpieczenie wód podziemnych przed      przedostawaniem się do nich zanieczyszczeń dzięki budowie kanalizacji      sanitarnej.
  • Poprawa jakości wód powierzchniowych      poprzez zmniejszenie ilości zrzutów nie oczyszczonych ścieków.
  • Ekologiczne zagospodarowanie osadów      ściekowych.
  • Podwyższenie klasy czystości rzeki Kwisa,      co umożliwi odbudowę ekosystemu oraz polepszy standardy rekreacji i      odpoczynku nad wodą.

 

Oprac.: Ewa Brachowska, Z-ca Kierownika JRP

Hydro-Tech sp. z o.o.

wróć >>