foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna


Podlewanie ogrodu.  

 

Wymagania dla instalacji podlicznika ogrodowego do celów podlewania terenów zielonych są następujące:

 

- wystąpienie o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika,

- montaż instalacji wewnętrznej (we własnym zakresie),

- zgłoszenie do siedziby Spółki zaplombowania wodomierza (odpłatne).

 

 Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Biuro Obsługi Klienta / Podlicznik ogrodowy. 


Informujemy, że posiadamy


do wynajęcia lokale usługowe

 


pod działalność małej przedsiębiorczości


w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 14.
Wszelkich informacji na temat lokali udziela Administracja Spółki.

Tel. 75 734 9601UWAGA WAŻNE !

 

W związku z otrzymanymi od mieszkańców informacjami o wizytach w ich domach osób podających się za inkasentów spółki Hydro-Tech przypominamy, że:


pracownicy spółki Hydro-Tech odwiedzają państwa domy wyłącznie podczas rutynowych odczytów wodomierzy lub po wcześniejszym uzgodnieniu takiej wizyty.


Osoby reprezentujące naszą firmę mają obowiązek, na żądanie klienta, okazać legitymację służbową upoważniającą do wstępu na teren nieruchomości.


W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z biurem na numer:         75 734 9606 lub 75 734 9603.


Zabezpieczenie wodomierza przed zimą

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu apeluje i przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur.

 

W czasie zimy należy:

 

• zabezpieczyć pomieszczenia, w których zamontowany jest wodomierz przed spadkiem temperatury poniżej 4 oC.

• zabezpieczyć wodomierz w sposób umożliwiający dokonanie odczytu,

• nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod.-kan, które znajdują się przed posesją,

• nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,

• nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,

• regularnie czyścić wpusty uliczne, podwórzowe oraz studzienki ściekowe w celu umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji.

 

Osoby, które z różnych powodów nie zastosowały się do powyższych wskazówek i sugestii muszą liczyć się z poniesieniem ewentualnych strat materialnych (wymiana wodomierza to koszt ok. 200 zł.), a czasem niezależnie od dostawcy z chwilowymi brakami w dostawie wody.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków "(…) odbiorcy usług odpowiadają za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie". Koszt rozmrażania niezabezpieczonych przyłączy oraz zakupu i wymiany uszkodzonych zaworów i wodomierzy pokrywa więc odbiorca. Tych kosztów i problemów można jednak uniknąć zabezpieczając instalację przed zimnem.


Apel do mieszkańców miasta i gminy NowogrodziecW związku z przedłużającymi się upałami prosimy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej. 


W szczególności prosimy o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno - bytowe tj.:

- podlewanie trawników,

- podlewanie terenów rekreacyjnych,

- napełnianie oczek wodnych i basenów.

zwłaszcza w godzinach od 16:00 do 22:00.


Podlewanie ogródków przydomowych i trawników najlepiej wykonywać w porze nocnej, od godz. 22.00 do 06.00, przy pomocy urządzeń efektywnie nawadniających.

 

Informujemy jednocześnie, że z powodu zbyt dużego obciążenia urządzeń wodociągowych mogą wystąpić spadki ciśnienia, przerwy lub ograniczenia w dostawach wody.


Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

 

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Wykrotach

30 maja 2019 roku odbyła się uroczystość podpisania umowy „Projektowanie i roboty budowlane dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach wraz z przyłączami”, realizowanego w formule zaprojektuj i wybuduj według warunków kontraktowych żółty FIDIC”. W Sali konferencyjnej nowogrodzieckiego ratusza w obecności Pana Burmistrza Nowogrodźca Roberta Relicha umowę podpisali:

ze strony wykonawcy Przedsiębiorstwa Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o. o. z Nowogrodźca Pan Andrzej Dereziński, natomiast ze strony zamawiającego firmy Hydro-Tech Sp. z o. o. Pan Jacek Ruchała. Obecni byli również przedstawiciele mieszkańców Wykrot w osobach Radnych, Pani Sołtys oraz inicjatyw społecznych Wykrot, a także pracownicy UM.

W trakcie uroczystości została również podpisana przez Panią Sołtys oraz Panów Radnych z Wykrot „Deklaracja współpracy” przy realizacji tak znaczącej inwestycji dla społeczeństwa Wykrot.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Wykrotach za kwotę ok. 16 milionów (brutto) o długości ok. 16 km pozwoli podłączyć do zbiorczej sieci prawie 330 nieruchomości jeszcze w 2020r.

Ponieważ jest to już ostatni etap realizowanego od 2010 r. programu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec” finansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, jest to dobra okazja do pierwszych podsumowań.

Po realizacji zakresu objętego podpisaną umową Gmina Nowogrodziec będzie wyposażona w zbiorczą sieć kanalizacji sanitarnej o długości ponad 130 km. Z kanalizacji zbiorczej będzie korzystać prawie 12 tys. mieszkańców miasta i gminy Nowogrodziec. Realizowany program inwestycyjny obejmował także budowę oczyszczalni ścieków dla całej aglomeracji, zakup specjalistycznego sprzętu, wymianę i rozbudowę prawie 36 km wodociągów. Łączne nakłady inwestycyjne związane z porządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej wynoszą ponad 153 milionów złotych (brutto) w tej kwocie jest prawie 77 milionów złotych pozyskanych dotacji.

Kolejne inwestycje będą kontynuowane z wykorzystaniem w miarę możliwości innych źródeł poza POIiŚ i środków własnych.

Wiele szczegółowych informacji można uzyskać z prezentacji :

pobierz

Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych

 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY DLA ROLNIKÓW 

PRZYRODNICZE WYKORZYSTANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 

                       

 

Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że ma do przekazania komunalne osady ściekowe z nowo wybudowanej Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodźcu. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza rolników, chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy.

 

 

pobierz

Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od dnia 29.05.2018r.


Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą we Wrocławiu zatwierdził Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec na okres 3 lat. 


Zatwierdzona Taryfa wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia zatwierdzonej taryfy na stronie BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

 

Podpisanie umowy na rozbudowę systemu monitoringu

 

W dniu 18 października 2017 roku została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci i stacji uzdatniania wody (system typu SCADA)” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap II” nr POIS.02.03.00-00-0003/16 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Wykonawcą będzie firma : FUNAM sp. z o.o. z Wrocławia

Wartość umowy wynosi : 0,5 mln zł brutto

Planowany termin zakończenia : październik 2018 rok

 

Zadanie obejmuje m.in.

1.  Opracowanie projektu technicznego pełno-branżowego systemu opomiarowania i monitorowania przepływu, poziomu i ciśnienia wody w ujęciach wody i stacjach uzdatniania wody z wykorzystaniem systemu monitorowania sieci wodociągowej.

 

2.  Dostawę materiałów i urządzeń pomiarowych wraz z wykonaniem niezbędnych robót montażowych oraz wykonaniem wizualizacji, wdrożeniem systemu monitoringu.

 

3.  Dostawę oprogramowania umożliwiającego zbieranie danych, tworzenie baz odczytowych i analizę zebranych danych.

Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Zebrzydowej i Godzieszowie

Dnia 29 sierpnia 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu podpisana została już druga umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowej (etap II) i w Godzieszowie wraz z przyłączami” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap II” nr POIS.02.03.00-00-0003/16 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 9,8 km sieci kanalizacji sanitarnej oraz przebudowa 6,8 km sieci wodociągowej w miejscowościach Zebrzydowa i Godzieszów. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to marzec 2019 rok. Koszt realizacji zadania to 16,0 mln zł brutto

 

Zdj. Jacek Ruchała - Prezes Zarządu spółki Hydro-Tech, Andrzej Dereziński - Prezes Zarządu spółki Meliobud

Budowa przyłączy kanalizacyjnych w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II”

Informujemy o przystąpieniu do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Czerna, Nowa Wieś, Godzieszów, Zebrzydowa (Wieś) w ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach projektu zostanie wybudowane łącznie 29,3 km sieci kanalizacji sanitarnej w tym:

-        14,5 km w Czernej,

-        4,9 km w Nowej Wsi,

-        4,5 km w Godzieszowie,

-        5,4 km w Zebrzydowej.

Planowany termin zakończenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Czerna i Nowa Wieś to październik 2018 roku, natomiast w miejscowościach Godzieszów i Zebrzydowa to maj 2019 rok.

Przypominamy, że Właściciel nieruchomości, obok której przebiegać będzie sieć kanalizacyjna na podst. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1289 z późn. zm.) ma obowiązek podłączenia się do nowobudowanej sieci.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 328 z późn. zm.) Właściciel nieruchomości finansuje budowę przyłączy.


W związku z powyższym ZAPRASZYMY mieszkańców miejscowości Czerna, Nowa Wieś, Godzieszów i Zebrzydowa (Wieś) do siedziby spółki Hydro-Tech celem podpisania umowy na budowę przyłączy kanalizacyjnych do nieruchomości.


UWAGA ! 

Prosimy o posiadanie przy sobie:

- dowodu osobistego,

- dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z nieruchomości (np. akt własności, wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów).Cena brutto za przyłącze kanalizacyjne to 1.490,00 zł. (zapłata w ratach)

Dla osób płacących jednorazowo stosujemy upust w wys. 8%

Cena brutto za przyłącze kanalizacyjne przy zapłacie jednorazowej to 1.370,80 zł.

 

Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od dnia 01.08.2017r. do 31.07.2018r.


Uchwałą Nr XL/270/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 czerwca 2017r., zatwierdzona została taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

 

Taryfa obowiązuje od dnia 01.08.2017r. do dnia 31.07.2018r.


Podpisanie umowy na budowę kanalizacji w Czernej i Nowej Wsi

 

Dnia 30 maja 2017r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej i Nowej Wsi wraz z przyłączami” realizowanego w ramach projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap II” nr POIS.02.03.00-00-0003/16 współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

 

Wykonawcą zadania będzie Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę 20 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Czerna i Nowa Wieś. Planowany termin zakończenia realizacji inwestycji to październik 2018 rok. Koszt realizacji zadania to 19,2 mln zł brutto

Zdj. Jacek Ruchała - Prezes Zarządu spółki Hydro-Tech, Andrzej Dereziński - Prezes Zarządu spółki Meliobud

Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od 01.05.2017r. do 31.07.2017r.


Uchwałą Nr XXXVI/240/17 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 marca 2017r., przedłużony został czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

 

Czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się na okres od 01 maja 2017r. do dnia 31 lipca 2017r.


Podpisanie umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu - etap II

 

W dniu 9 lutego 2017 roku Hydro-Tech spółka z o.o. podpisała umowę na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec- etap II” z konsorcjum firm:

1. SAFEGE Oddział w Polsce, Eurocentrum Office Complex, Budynek Gamma, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa (Lider Konsorcjum),

2. Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, ul. Idzikowskiego 32a/3, 54-129 Wrocław (Partner Konsorcjum).

 

Wartość umowy wyniesie 555 tys. zł netto. W ramach usługi Inżynier Kontraktu będzie sprawował nadzór nad następującymi zadaniami:

Zadanie 1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Czernej,

Zadanie 2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Nowej Wsi,

Zadanie 3. Budowa kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie,

Zadania 4. Przebudowa sieci wodociągowej w Godzieszowie,

Zadanie 5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej - etap II,

Zadanie 6. Przebudowa sieci wodociągowej w Zebrzydowej,

Zadanie 7. Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci i stacji uzdatniania wody (system typu SCADA).

Zdj. Ryszard Ramm - Inżynier Kontraktu, Jacek Ruchała - Prezes Zarządu

Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II


Gmina Nowogrodziec otrzyma ponad 27 mln zł dotacji na realizację II etapu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

 

Umowa o dofinansowanie projektu pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap II” została podpisana pomiędzy spółką Hydro-Tech sp. z o.o. w Nowogrodźcu a Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 8 września 2016 r.

Projekt obejmuje następujące kontrakty:

- Zaprojektowanie budowy kanalizacji sanitarnej w Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz przebudowy sieci wodociągowej w Godzieszowie i Zebrzydowej

- Budowa 30 km kanalizacji sanitarnej w Godzieszowie, Czernej, Zebrzydowej i Nowej Wsi oraz przebudowa 6 km sieci wodociągowej w Godzieszowie i Zebrzydowej

- Rozbudowa monitoringu sieci i stacji uzdatniania wody wraz z urządzeniami służącymi do monitorowania bieżących odczytów związanych z parametrami sieci i stacji uzdatniania wody (system typu SCADA)

- Inżynier Projektu

- Promocja projektu

Rozbudowa kanalizacji pozwoli na włączenie do systemu kanalizacji kolejnych miejscowości: Godzieszowa, Czernej, Zebrzydowej (obszar przy drodze krajowej nr 94) i Nowej Wsi, dzięki czemu wypełnimy zobowiązania wobec UE, a przede wszystkim oczekiwania mieszkańców. Ponadto wzrośnie bezpieczeństwo i gwarancja dostawy wody dla mieszkańców Godzieszowa, poprzez przebudowanie starej sieci wodociągowej. Jednocześnie chcąc lepiej zarządzać siecią wodociągową zamierzamy rozbudować system monitoringu, który ma nam pomóc w szybkim wykrywaniu awarii i zmniejszeniu strat.

Całkowity koszt realizacji szacowany jest na kwotę 54.141.101,56 zł brutto, z czego dofinansowanie wynosi 27.468.053,58 zł.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na I kwartał 2020 roku.

Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej zajęło przedsiębiorstwu 1,5 roku (luty 2015 - czerwiec 2016). Na opracowanie projektów na budowę kanalizacji w m. Godzieszów i Czerna spółka otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 w wysokości 194.522,50 zł. Obecnie trwają prace projektowe związane z przebudową sieci wodociągowej w m. Godzieszów i Zebrzydowa.

 

Zgłaszanie nieprawidłowości:

a)  przez specjalny adres e-mail naduzycia.POIS@mir.gov.pl lub

b)  przez elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej www.pois.gov.pl\nieprawidlowosci.

 

Dodatkowe informacje link: http://poiis.nfosigw.gov.pl/realizuje-projekt/kontrola-nieprawidlowosci-naduzycia-finansowe

 

Zmiana cennika usług działu wodno-kanalizacyjnego

Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że od dnia 01 lipca 2016 r. obowiązywać będzie nowy cennik usług działu wodno-kanalizacyjnego  na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.hydrotech.info.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta / cennik usług działu wodno-kanalizacyjnego.

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec posiadająch własne ujęcie wody (studnię)

 

Przypominamy mieszkańcom Gminy Nowogrodziec podłączonym do sieci kanalizacyjnej oraz posiadającym:

 

  - wyłącznie własne ujęcie wody, lub

  - własne ujęcie wody oraz sieć wodociągową

 

o obowiązku uiszczania opłat za odprowadzane ścieki, także z własnego ujęcia wody. 

 

Spółka Hydro-Tech zaleca montaż wodomierza na takim ujęciu.

Szanowni Państwo

Zapraszamy do korzystania z naszych usług w zakresie opróżniania szamb.

Oferujemy profesjonalną obsługę, krótki termin realizacji i atrakcyjne ceny.


Szczegóły w zakładce Biuro Obsługi Klienta / cennik działu wod-kan.

 

                                                                   ZAPRASZAMY

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że od dnia 01 maja 2016 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.hydrotech.info.pl w zakładce Biuro Obsługi Klienta / taryfa za wodę i ścieki.

 

Załącznik do uchwały nr XXII/147/16 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 29 marca 2016 r.


L.p.

I

Za wodę z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia:

Ceny netto w okresie od 01.05.2016r. do 30.04.2017 r.

1.

gospodarstwa domowe oraz gmina ( na cele określone w art.. 22 ustawy)

     3,55   

 zł/m3

2.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

     3,80   

 odb./mies.

3.

pozostali odbiorcy

     4,20   

zł/m3

4.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

     9,80   

odb./mies.

5.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: licznik sprzężony:

   50,00   

odb./mies.

6.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc: podlicznik wody "bezpowrotnie zużytej":

     2,20   

odb./mies.

L.p.

II

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania i zaopatrzenia:

Ceny netto w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2017r.

1.

gospodarstwa domowe 

     8,10   

zł/m3

2.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

     3,20   

odb./mies.

3.

pozostali odbiorcy

     8,80   

zł/m3

4.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

     9,70   

odb./mies.

L.p.

III

Za ścieki sanitarne i przemysłowe wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania w obrębie SSEMP w Kamiennej Górze podstrefa Nowogrodziec

Ceny netto w okresie od  01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

1.

ścieki bytowo przemysłowe wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania i zaopatrzenia:

   13,90   

zł/m3

2.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

     9,90   

odb./mies.

L.p.

IV

Za ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania

Ceny netto w okresie od 01.05.2016 r.  do 30.04.2017 r.

1.

ścieki opadowe i roztopowe wprowadzane do urządzeń zbiorowego odprowadzania i zaopatrzenia:

     2,80   

zł/m3

2.

stała opłata abonamentowa na jednego odbiorcę na miesiąc:

     9,80   

odb./mies.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informujemy, że od dnia

 29 stycznia 2016 r. (piątek)  

KASA w siedzibie Spółki będzie zamknięta.  

 

Wpłat można dokonywać w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Złotoryi, filia w Nowogrodźcu,

ul. Lubańska 51

 

(bez opłat)

 

 

OGŁOSZENIE

 

Hydro-Tech Spółka z o.o. informuje, że posiada do wynajęcia lokal położony w Godzieszowie nr 96.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, tel. 75 734 96 01.

 

 

Informujemy,  że od dnia 14.10.2014 rachunki za wodę i ścieki Spółki Hydro-Tech w Nowogrodźcu można płacić w niżej wymienionych punktach płatniczych na terenie powiatu bolesławieckiego. Punkty te zlokalizowane są głównie w sklepach i na stacjach paliw co pozwoli Państwu na szybkie i wygodne opłacenie rachunków.


Nazwa marketingowa PS

Adres

Miejscowość

Stacja Paliw PKN Orlen

Bolesławiec al. Tysiąclecia 32

Bolesławiec

Stacja Paliw PKN Orlen

Bolesławiec ul. Zgorzelecka 24

Bolesławiec

Stacja Paliw PKN Orlen

Nowogrodziec ul. Lubańska 24

Nowogrodziec

Hipermarket Carrefour Bolesławiec

Bolesławiec ul. 10 Marca 2

Bolesławiec

Supermarket Stokrotka

Bolesławiec ul. Bolesława Chrobrego 35

Bolesławiec

Stacja Paliw PKN Orlen

Łąka 28A

Łąka

POLOmarket

Bolesławiec ul. Adama Asnyka 1

Bolesławiec

Sklep Spożywczo-Przemysłowy

Ławszowa 17A

Ławszowa

Orion

Osiecznica ul. Parowa 45

Osiecznica

Intermarche

Bolesławiec al. Tysiąclecia 34

Bolesławiec

Jochna Andrzej Sieć Handlowa "Rabat"

Zebrzydowa 108

Zebrzydowa

Jochna Andrzej Sieć Handlowa "Rabat"

Nowogrodziec ul. Rynek 1/1

Nowogrodziec

Matgames

Bolesławiec ul. Piaskowa 16

Bolesławiec

CHATA POLSKA

Czerna 44

Czerna

ABC sklep

Wykroty ul. 22 lipca 38B

Wykroty

"Zecik"

Gościszów 276

Gościszów

Sklep Spożywczy "Julia"

Nowogrodziec ul. Bolesława Chrobrego 8

Nowogrodziec

Firma Handlowa Marek Miłek

Bolesławiec al. Wojska Polskiego 6a/2

Bolesławiec

Wspólnota Finanse

Bolesławiec ul. Rynek 27

Bolesławiec

Stefczyk Finanse

Bolesławiec ul. Rynek 35/13

Bolesławiec

Sklep Spożywczo - Przemysłowy

Osiecznica Przejęsław 10B

Osiecznica

Mix

Kraśnik Dolny 83 A

Kraśnik Dolny


Przyznana dotacja z PROW dla trzeciego zadania z zakresu gospodarki wodno-ściekowej - Etap IC

Dnia 20 października 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski podpisał umowę o przyznanie dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 dla zadania realizowanego przez gminną spółkę Hydro-Tech pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap IC”. Dofinansowanie projektu wyniesie 75% kosztów realizacji. Planowane nakłady to ok. 1 mln złotych.

od lewej:      Marszałek Województwa Dolnośląskiego - Cezary Przybylski, 
               Prezes Zarządu spółki Hydro-Tech - Jacek Ruchała 

 

Inwestycja jest realizowana przez firmę PKUWiM MELIOBUD sp. z o.o. z Nowogrodźca. Termin zakończenia planowany jest na kwiecień 2015r. Zadanie obejmuje budowę 1,3 km kanalizacji oraz 0,3 km wodociągu na ul. Lipowej, Sosnowej i Jodłowej w Nowogrodźcu oraz na ul. Cisowej, Bukowej oraz Dębowej w Milikowie.

 

Jest to już trzecie zadanie współfinansowane z Pogramu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dotychczas zrealizowano dwa projekty:

1) w 2010 roku „Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca” za kwotę 2 641 591,15 zł z dofinansowaniem w wys. 1 906 064,58 zł oraz

2) w 2013 roku „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap IB” za kwotę 1 896 404,95 zł z dofinansowaniem w wys. 1 318 672,00 zł 

Łącznie ze środków PROW wybudowano 0,3 km wodociągu i 14,5 km kanalizacji sanitarnej.

Umowa na roboty budowlane dla III-go etapu inwestycji podpisana

 

Dnia 18 września 2014r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu podpisana została umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Gierałtów i Gościszów wraz z przyłączami" realizowanego w ramach projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap IA".

 

W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Gierałtów i Gościszów wraz z przyłączami" wybrany został wykonaca: Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu.

 

Zakres rzeczowy zadania obejmuje budowę ponad 20 km sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gierałtów, Gościszów i Nowogrodziec oraz przebudowę i budowę prawie 4 km sieci wodociągowej w Nowogrodźcu na ul. Chrobrego, Leśniej i Moniuszki. Planowany termin zakończenia inwestycji to grudzień 2015 rok. Koszt realizacji III-etapu to 18 mln zł.  63% kosztów zadania zostanie sfinansowane ze środków unijnych z Programu Infrastruktura i Środowisko. 

Zakup specjalistycznego samochodu typu "WUKO"

W ramach projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” Spółka zakupiła za kwotę 698 tys. złotych specjalistyczny samochód do czyszczenia sieci wodno-kanalizacyjnej typu "WUKO". Dostawcą samochodu była Wytwórnia Urządzeń Komunalnych WUKO Handel Sp. z o.o. w Łodzi. Zakup ten w znacznym stopniu został sfinansowany z pozyskanych funduszy unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

Samochód specjalistyczny z firmy WUKO typu SCK-4H, na podwoziu samochodu DAF FA LF55, fabrycznie nowy, przeznaczony będzie głównie do ciśnieniowego mycia kanałów o średnicach od 50 do 800 mm przy użyciu wysokociśnieniowego układu wodnego, z możliwością jednoczesnego odsysania gromadzonych nieczystości do zbiornika osadu i jednocześnie będzie wykorzystany do usuwania zanieczyszczeń i osadów z wpustów ulicznych i studzienek kanalizacyjnych. Auto nadaje się także do innych dodatkowych prac jak np.: usuwanie wody z różnego rodzaju zbiorników, czy z zalanych piwnic. Pojazd ten umożliwi pracownikom firmy szybką reakcję na awarie oraz właściwy poziom bieżących remontów i konserwacji wszystkich sieci wodno-kanalizacyjnych oraz przepompowni ścieków.

Realizacja inwestycji "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

 

W dalszym ciągu wykonywane są prace związane z budową sieci wodociągowej w Nowogrodźcu oraz z budową kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu, Parzycach, Milikowie oraz w Gościszowie. Rozpoczęły się również prace z budową kanalizacji sanitarnej w m. Zebrzydowa.

 

Jednocześnie zapraszamy do podpisywania Umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

 

Prace w ramach budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej przebiegają zgodnie z harmonogramem.

 

Na koniec kwietnia 2014 roku wykonano narastająco:

 • Nowogrodziec – 3,6 km wodociągu i 4,2 km kanalizacji,
 • Milików – 4,4 km kanalizacji, 
 • Parzyce – 7,2 km kanalizacji,
 • Zebrzydowa – 0,5 km kanalizacji, 
 • Gościszów - 0,7 km kanalizacji.

 

Szczegółowych informacji dotyczących budowy przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie (75 734 9609).

 

 

Dni otwarte na oczyszczalni w Nowogrodźcu

Z okazji przypadającej w tym roku 10 rocznicy członkostwa naszego kraju w Unii Europejskiej, w całej Polsce organizowane są uroczyste obchody, będące doskonałą okazją do zaprezentowania osiągnięć i korzyści wynikających z przynależności do wspólnoty europejskiej.

Nasza spółka Hydro-Tech również wzięła udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.

W dniu 5 maja 2014 roku, na terenie naszej oczyszczalni ścieków gościliśmy ponad 500 dzieci i młodzieży wraz z opiekunami. Najmłodsi mieszkańcy gminy mogli zwiedzić nasz obiekt i zapoznać się z unikalną technologią oczyszczania ścieków oraz z naszym nowozakupionym pojazdem specjalistycznym do czyszczenia sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Przedstawiciele spółki oprowadzali gości po oczyszczalni oraz opowiadali jak funkcjonuje oczyszczalnia i co dzieje się ze ściekami tutaj trafiającymi.

Uroczystość połączono z rozstrzygnięciem konkursu wiedzy dla gimnazjalistów pt. „Ochrona środowiska wodnego”, zorganizowanym przez GCKIS z Nowogrodźca. Nagrody dla zwycięzców zostały wręczone przez Burmistrza Nowogrodźca i Prezesa Spółki Hydro-Tech.

Budowa oczyszczalni ścieków stanowi element projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec  - Etap IA”, w ramach którego zostaną wybudowane ponad 50 km nowej sieci kanalizacji sanitarnej oraz zmodernizowane 22 km sieci wodociągowej. Całkowity koszt tego projektu to 74 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi 35,7 mln zł.

Dzięki efektywnie wykorzystanym, przez naszą spółkę środkom unijnym, Nowogrodziec może poszczycić się nowoczesną oczyszczalnią ścieków i wciąż rosnącą długością sieci kanalizacyjnej. Stopień skanalizowania gminy w przeciągu 5 lat wzrósł z 7% do 30%. Na koniec realizacji projektu liczba mieszkańców gminy Nowogrodziec korzystających z kanalizacji wzrośnie do 46%.

galeria>>

 

Z okazji ogólnopolskiej akcji promocyjnej związanej z 10 rocznicą obecności Polski w UE w ramach "Dni otwartych Funduszy Europejskich" Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza na Piknik edukacyjny, który odbędzie się dnia 05 maja 2014r. (poniedziałek) w godz. 9:00 - 14:00.  na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodźcu.  

 

W programie przewidujemy rozgrywki sportowe dla dzieci i młodzieży. Ponadto zaprezentujemy orkiestrę recyklingową, przeprowadzimy eksperymenty i doświadczenia związane w wodą.

Będzie możliwość zwiedzania oczyszczalni ścieków. 


SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

 

 

linki: 10 lat w UE

 

 

pobierz

Zaproszenie na spotkanie 8 kwietnia 2014

Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców miejscowości Zebrzydowa na spotkanie dotyczące realizowanej na ich terenie inwestycji w ramach Projektu pn.:

 

"Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia",

 

które odbędzie się dnia 08.04.2014r. (wtorek) o godz. 17:00 w Świetlicy Wiejskiej w Zebrzydowej nr 52. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Realizacja inwestycji "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi wykonywane są prace związane z budową sieci wodociągowej w Nowogrodźcu oraz z budową kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu, Parzycach, Milikowie oraz w Gościszowie.

Prace w ramach budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W miejscowości Zebrzydowa prace budowlane zostaną rozpoczęte w kwietniu 2014r. 

 


Na koniec stycznia 2014 roku wykonano:

 • Nowogrodziec - 2,2 km wodociągu i 3,0 km kanalizacji,
 • Milików - 1,5 km,
 • Parzyce - 4,3 km,
 • Gościszów - 0,7 km.

 

Szczegółowych informacji dotyczących budowy przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie (75 734 9609).

 

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków

 

Uchwałą Nr XLV/321/13 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 30 grudnia 2013r., przedłużony został czas obowiązywania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy i Miasta Nowogrodziec. 

 

Czas obowiązywania dotychczasowych taryf przedłuża się na okres od 01 lutego 2014r. do dnia 31 stycznia 2015r. 

 

 

Realizacja Projektu "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

 

W dalszym ciągu wykonywane są prace związane z budową sieci wodociągowej w Nowogrodźcu oraz z budową kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu, Parzycach, Milikowie oraz w Gościszowie.

Jednocześnie zapraszamy do podpisywania Umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

 

Prace w ramach budowy sieci kanalizacyjnej oraz wodociągowej przebiegają zgodnie z harmonogramem.

W miejscowości Zebrzydowa prace budowlane zostaną rozpoczęte w kwietniu 2014r. 

 

Na koniec listopada 2013 roku wykonano:

 • Nowogrodziec - 1,1 km wodociągu i 1,5 km kanalizacji,
 • Milików - 1,0 km,
 • Parzyce - 2,6 km,
 • Gościszów - 0,7 km.

 

Szczegółowych informacji dotyczących budowy przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie (75 734 9609).

 

Spotkanie z mieszkańcami m. Milików i m. Gościszów

 

Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców m. Milików oraz m. Gościszów na spotkanie dotyczące realizowanej na ich terenie inwestycji w ramach Projektu pn.:

 

"Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia",

 

które odbędzie się dnia 17.12.2013r. (wtorek) o godz. 16:00 w Świetlicy w Milikowie. 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

Podpisanie umowy na realizację działań Promocyjnych

 

Dnia 21 listopada 2013r. podpisana została Umowa na działania promocyjne dla Projektu "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" z Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.


W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie promocji Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" usługę powierzono Gminnemu Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu.

Spotkanie z mieszkańcami Parzyc

 

Dnia 26 września br. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Parzyc, w związku z realizacją Projektu budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na terenie Gminy. Mieszkańcom została przedstawiona informacja na temat prac budowlanych wykonywanych w ramach Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia".

 

 

Realizacja budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu, Parzycach, Milikowie, Zebrzydowej oraz w Gościszowie

W ramach Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" realizowany jest kolejny etap budowy kanalizacji w Gminie Nowogrodziec.

Kontrakt pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowogrodziec, Milików, Parzyce, Zebrzydowa i Gościszów wraz z przyłączami" realizowany jest od września 2013r., planowany termin zakończenia inwestycji przypada na maj 2015r. 

W ramach Kontraktu zostanie wybudowanie 4,12 km sieci wodociągowej w Nowogrodźcu oraz łącznie 33,82 km kanalizacji sanitarnej i tłocznej, z tego:

 • Nowogrodziec - 4,67 km
 • Milików - 10,18 km,
 • Parzyce - 8,17 km,
 • Zebrzydowa - 8,58 km,
 • Gościszów - 2,22 km.

Obecnie wykonywane są prace związane z budową sieci wodociągowej w Nowogrodźcu oraz związane z budową kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu, Parzycach, Milikowie oraz w Gościszowie, równocześnie rozpoczęliśmy podpisywanie z mieszkańcami umów na budowę przyłączy kanalizacyjnych.

Na koniec października 2013 roku wykonano:

 • Nowogrodziec - 0,4 km wodociągu i 0,7 km kanalizacji,
 • Milików - 0,8 km,
 • Parzyce - 1,7 km,
 • Gościszów - 0,4 km.

 

Szczegółowych informacji dotyczących budowy przyłącza kanalizacyjnego można uzyskać osobiście w siedzibie Spółki lub telefonicznie (75 734 9609).

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Nowogrodziec

 

Dnia 08 sierpnia 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu podpisana została Umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowogrodźcu, Milikowie, Parzycach, Zebrzydowej i Gościszowie".

 

W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowogrodźcu, Milikowie, Parzycach, Zebrzydowej i Gościszowie" wybrana została oferta Konsorcjum Firm, której Liderem jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu. Partnerem Konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Robót Wodnych i Ekologicznych EKO-WOD Sp. z o.o. ze Świdnicy.

 

Tym samym Hydro-Tech Spółka z o.o. rozpoczęła realizację kolejnego etapu kanalizacji Gminy Nowogrodziec. W ramach inwestycji wybudowanych zostanie ok. 35 km sieci kanalizacyjnej.

 

 

Podpisanie Umowy na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

 

Dnia 23 maja 2013r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu podpisana została z Firmą SAFEGE Oddział w Polsce Umowa na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Nowogrodźcu, Milikowie, Parzycach, Zebrzydowej i Gościszowie".

 

 

Nielegalny pobór wody

 

Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu przypomina o obowiązku podpisania przez osoby  korzystające z sieci wodociągowej Umowy o zaopatrzenie w wodę, zaś w przypadku korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 
 

Z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących warunkach (art. 28 ust.1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006, nr 123, poz. 858):

-  poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia Umowy,

- poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z  późn. zm.) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi do 5.000 zł:


Należy mieć również na uwadze, że nielegalny pobór wody oznacza również nielegalne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, za co w w/w ustawie przewidziano grzywnę w kwocie do 10.000 zł lub karę pozbawienia wolności.

 

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazać:

 

1. telefonicznie: nr 75/ 734 9606 oraz nr 75/ 734 9603

2. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta

  

Kolejny etap budowy kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu

Dnia 19.06.2012 roku Hydro-Tech sp. z o.o. podpisał umowę na roboty budowlane na „Budowę kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ramach zadania pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno–ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ib” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wraz z przyłączami”  z firmą Przedsiębiorstwem Inżynierii Sanitarnej "INSAN" s.c.  K.Chryplewicz, B.Sowiecka, Z.Chryplewicz z siedzibą: ul. Wrzosowa 14,  59-300 Lubin

Planowane rozpoczęcie prac budowlanych przewiduje się w miesiącu lipcu 2012 roku.

W ramach zadania zostanie wybudowane 3 km kanalizacji sanitarnej na ulicach:

 • · Młyńska (w całości),
 • · Morelowa (od nr 1 do 10),
 • · Wrzosowa (od nr 2 do 12) oraz
 • · Polna (pozostałe nieskanalizowane numery : 1a, 1b, 1c).

Łączny koszt zadania wyniesie ok. 1,8 mln zł netto, zakończenie zadania planuje się w kwietniu 2013 roku.

Zadanie jest dofinansowane w wys. 75% ze środków Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakończenie pierwszego etapu uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Nowogrodziec

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec to nie tylko zadanie własne gminy, ale również cel strategiczny. Na terenie Gminy Nowogrodziec zadania z zakresu zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków od 2000 roku wykonuje przedsiębiorstwo Hydro-Tech sp. z o.o.. Podstawowym przedmiotem działalności spółki jest pobór, uzdatnienie i rozprowadzenie wody na terenie Gminy Nowogrodziec oraz zapewnienie odbioru ścieków i ich oczyszczanie.

Tak wyglądała oczyszczalnia w Nowogrodźcu przed realizacją inwestycji>>

pobierz

Spotkanie z Mieszkańcami w dniu 15.03.2012r. o godz. 17:00 w Domu Kultury "Promyk" w Nowogrodźcu

Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec na spotkanie dotyczące realizowanej na terenie gminy inwestycji w ramach Projektu pn.:

 

 

"Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

 

 

które odbędzie się dnia 15.03.2012 (czwartek) o godz. 17:00 w Domu Kultury "Promyk" w Nowogrodźcu, ul. Rynek 20. 

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Zakończenie projektu

pn. “Rozwiązania gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia”
nr POIS.01.01.00-00-186/09

 

Spółka Hydro-Tech z dumą informuje, że zakończyła pierwszy etap realizacji wieloletniego programu budowy kanalizacji na obszarze Gminy Nowogrodziec.

galeria >>                                                                     więcej >>

Stan inwestycji na dzień 31.10.2011r.

 

Wg stanu na dzień 31 października 2011r. wybudowanych zostało 16,8 km sieci wodociągowej oraz 13,9 km sieci kanalizacyjnej.

 

Zaawansowanie budowy oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu wynosi 96,6 %.

 

Od połowy roku wykonywane są sukcesywnie przyłącza wodociągowe oraz kanalizacyjne. Przyłączy wodociągowych zostało wybudowanych 1,4 km i 1,8 km przyłączy kanalizacyjnych.

 

galeria>>

Spotkanie z Mieszkańcami w dniu 13.10.2011 r. o godz. 17:00 w "Czerwonym Kościele" w Nowogrodźcu

Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec na spotkanie dotyczące realizowanej na terenie gminy inwestycji w ramach Projektu pn.:

 

 

"Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

 

 

które odbędzie się dnia 13.10.2011 (czwartek) o godz. 17:00 w "Czerwonym Kościele" w Nowogrodźcu

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Spotkanie z Mieszkańcami w dniu 28.07.2011 r. o godz. 17:00 w "Czerwonym Kościele" w Nowogrodźcu

Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec na spotkanie dotyczące realizowanej na terenie gminy inwestycji w ramach Projektu pn.:

 

"Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

 

które odbędzie się dnia 28.07.2011 (czwartek) o godz. 17:00 w "Czerwonym Kościele" w Nowogrodźcu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dni Nowogrodźca 25-26 czerwca 2011r.

W ramach akcji promocyjno-informacyjnej dotyczącej projektu „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia” podczas Dni Nowogrodźca w dniach 25 – 26.06.2011 zorganizowaliśmy imprezę dla mieszkańców Nowogrodźca, głównie dla dzieci.

Głównym celem było przyjazne przedstawienie idei inwestycji osobom najbardziej zainteresowanym. Szczególny nacisk został położony na dotarcie do grupy docelowej, czyli do mieszkańców obszarów Nowogrodźca, na których będzie budowana nowa sieć kanalizacyjna.

 

Podczas akcji promocyjnej kolorowo przebrane osoby rozdawały ulotki dotyczące projektu. Celem akcji było zwiększenie świadomości mieszkańców Nowogrodźca w kwestii gospodarki wodno-ściekowej w tym roli wody w przyrodzie oraz sposobach jej oszczędzania. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem wszystkich odwiedzających. Przechodnie zadawali pytania i chętnie wyrażali swoje opinie na temat projektu.

 

Największym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty z zakresu tworzenia baniek mydlanych. Podczas imprezy przeprowadzono liczne gry i zabawy dla dzieci m.in.: zabawy z chustą Klanza, konkursy rysunkowe, quizy tematyczne dla publiczności, nauka chodzenia na szczudłach, nauka żonglerki. Kolejną atrakcją był konkurs „Zmontuj wodociąg” oraz wykład „Pana Mądrali” na temat znaczenia wody w przyrodzie i życiu człowieka zilustrowany ciekawymi doświadczeniami chemicznymi.

 

galeria >>

OFERTA PRACY

Dyplom uznania dla Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu

 

Dnia 26 czerwca 2011r. podczas Dni Nowogrodźca nasza Spółka otrzymała z rąk Burmistrza Pana Roberta Relicha dyplom uznania za szczególne osiągnięcia w promocji Gminy i Miasta Nowogrodziec 2011.

Pierwsze spotkanie z mieszkańcami

W dniu 16 czerwca 2011 r. odbyło sie pierwsze spotanie z mieszkańcami promujące Projekt "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

Na spotkaniu byli obecni:

Burmistrz Nowogrodźca

Przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Przedstawiciele wykonawcy robót budowlanych

Przedstawiciel Inżyniera Kontraktu

Pracownicy spółki Hydro-Tech

Na spotkaniu zaprezentowano zakres rzeczowy projektu, zasady podłączania nieruchomości do nowobudowanej sieci, harmonogram realizacji, odpowiadano również na pytania mieszkańców.

 

galeria

Spotkanie z Mieszkańcami w dniu 16.06.2011 r. o godz. 17:00 w "Czerwonym Kościele" w Nowogrodźcu

Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza Mieszkańców Gminy i Miasta Nowogrodziec na spotkanie dotyczące realizowanej na terenie gminy inwestycji w ramach Projektu pn.:

"Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

które odbędzie się dnia 16.06.2011 (czwartek) o godz. 17:00
w "Czerwonym Kościele" w Nowogrodźcu

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Sieć wodociągowa przewidziana do realizacji w ramach Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

Kanalizacja sanitarna przewidziana do realizacji w ramach Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia"

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW NOWOGRODŹCA !!!!!!!!!!!!

 

Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu rozpoczęła w roku 2010 budowę oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Nowogrodziec.

 

Realizowany Projekt pn.: „Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec – Etap Ia” przyczyni się do wybudowania 15 km sieci kanalizacyjnej oraz 17 km sieci wodociągowej.

 

W połowie bieżącego roku przystąpimy do budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych dla mieszkańców miasta.

  

Wykonanie przyłączy dla mieszkańców miasta Nowogrodziec wymaga podpisania Umowy zlecenia na ich budowę. W kolejnych komunikatach będziemy informowali Państwa o sposobie i możliwościach jej podpisania.

 

Inwestycja o wartości ponad 30 mln zł netto realizowana jest częściowo ze środków Unii Europejskiej. Zakończenie inwestycji wpłynie na poprawę stanu środowiska, ścieki nie będą już zanieczyszczały wód gruntowych i rzeki Kwisy.

 

Dzięki Państwa współpracy będziemy mieli możliwość szybkiego wykonania przyłączy i zakończenia całej inwestycji.

 

Niezależnie od długości budowanego przyłącza koszt jego wykonania jest zryczałtowany i wynosi:

1) dla sieci wodociągowej -    850,00 zł brutto

2) dla sieci kanalizacyjnej - 1.300,00 zł brutto

 

w sytuacji jednorazowej wpłaty za przyłącze stosujemy upusty, dlatego koszt wyniesie odpowiednio:

1) dla sieci wodociągowej -    748,00 zł brutto

2) dla sieci kanalizacyjnej - 1.144,00 zł brutto

 

Opłata dotyczy nowych przyłączy i wymienianych, które są własnością odbiorców. Pozostałe przyłącza wymieniane są bezpłatnie.

 

Stan robót budowalnych na dzień 28.02.2011r.

 

Na dzień 28 lutego 2011r. wybudowanych zostało 6,20 km sieci wodociągowej oraz 6,29 km sieci kanalizacyjnej.

 

Od września 2010r. rozpoczęte zostały roboty związane z budową oczyszczalni ścieków.

Podpisanie umowy na usługi promocji Projektu

 

Dnia 28 stycznia 2011r. podpisana została umowa na działania promocyjne dla Projektu pn."Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" z firmą UNIA Sp. z o.o. z Krakowa.

 

W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie "Promocji projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" usługę powierzono firmie UNIA Sp. z o.o. z Krakowa.

Podpisanie umowy na budowę oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu

 

Dnia 5 sierpnia 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu podpisana została Umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania pn. "Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu".

 

W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn. "Przebudowa i budowa oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu" wybrany została oferta Firmy ECOSERVICE Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze.

Umowa nr JRP/07/2010 dla zadania "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu"

 

Dnia 11 czerwca 2010r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Nowogrodźcu podpisana została Umowa na wykonanie robót budowlanych dla zadania "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu".

 

W wyniku zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania "Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w Nowogrodźcu" wybrany została oferta Konsorcjum Firm, której Liderem jest Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych MELIOBUD sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu. Partnerem Konsorcjum jest Firma FUNAM Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu o Firma WODROPOL S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Podpisanie umowy na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa kolektora tłocznego w m.Wykroty przez Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca"

 

Dnia 6 maja 2010r. w siedzibie Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu podpisana została Umowa nr JRP/05/2010 na roboty budowlane dla zadania pn. "Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gierałtów do Nowogrodźca".

W wyniku ogłoszonego przetargu roboty budowlane powierzone będą Przedsiębiorstwu Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "MELIOBUD" Sp. z o.o., 59-730 Nowogrodziec, ul. Lubańska 42.

Umowa o przyznanie pomocy w ramach PROW

 

Dnia 19 lutego 2010r. Prezes Zarządu spółki Hydro-Tech Spółka z o.o. Pan Jacek Ruchała podpisał Umowę o przyznanie pomocy w ramach działania "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przedmiotem finansowania jest inwestycja pn. "Budowa kolektora tłocznego z miejscowości Wykroty przez miejscowości Godzieszów, Gieratów do Nowogrodźca". 

 

Całkowity koszt projektu wyniesie 4.806.427,92 zł., z tego koszty kwalifikowane - 3.780.104,85 zł. Pomoc finansowa została przyznana w kwocie 2.835.077,00 zł., tj. w wysokości 75,0% kosztów kwalifikowanych projektu.  

Podpisanie pierwszej Umowy z Wykonawcą

 

W dniu 11 lutego 2010r. w siedzibie spółki Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu została podpisana umowa na usługi pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia".

Podpisanie umowy o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej

 

 

Dnia 22 stycznia 2010r. o godzinie 11.00 w auli Szkoły Podstawowej im. B.Chrobrego w Nowogrodźcu Prezes Zarządu spółki Hydro-Tech Spółka z o.o. Pan Jacek Ruchała oraz Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Pan Marek Mielczarek podpisali Umowę o dofinansowanie Projektu pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" w ramach działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. priorytetu I - gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

 

Całkowity koszt projektu wyniesie 62.507.412,33 zł. brutto, z tego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to 37.218.040,49 zł., a pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu - 11.214.035,00 zł.

 

Projekt pn. "Rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec - Etap Ia" współfinansowany pezez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności obejmuje budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu o przepustowości 1650 m3/d, systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Nowogrodziec o długości 15,1 km oraz sieci wodociągowych w mieście Nowogrodźcu o długości 17,5 km.

 

 

34 mln złotych na oczyszczalnię ścieków w Nowogrodźcu

 

 

Ponad 34 miliony złotych otrzyma Gmina Nowogrodziec z Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Rozwiązanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nowogrodziec – etap I a”. Jest to największy dotychczas realizowany projekt w gminie. W ramach przedsięwzięcia wybudowana zostanie nowa oczyszczalnia ścieków w Nowogrodźcu, sieć kanalizacyjna o łącznej długości 15 km oraz sieć wodociągowa o długości 17,5 km.

Beneficjentem środków pomocowych oraz realizatorem zadania będzie Hydro-Tech Spółka z o.o., która w dniu 3 grudnia 2009r. otrzymała potwierdzenie Ministra Środowiska na przyznanie środków z Programu Infrastruktura i Środowisko.