foto_01foto_02foto_03foto_04foto_05foto_06
Tu jesteś: Hydro-Tech - strona główna

Cennik usług działu wodno-kanalizacyjnego obowiązujący od dnia 01.07.2024r.

Podlewanie ogrodu

 

Wymagania dla instalacji podlicznika ogrodowego do celów podlewania terenów zielonych są następujące:

 

- wystąpienie o wydanie warunków technicznych na montaż podlicznika,

- montaż instalacji wewnętrznej (we własnym zakresie),

- zgłoszenie do siedziby Spółki zaplombowania wodomierza (odpłatne).

 

 Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Biuro Obsługi Klienta / Podlicznik ogrodowy. 
Taryfa za wodę i ścieki obowiązująca od dnia 22.12.2023r.


Informujemy, że od dnia 22.12.2023r. nastąpiła zmiana Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.


 

 

 

 

Tel. alarmowy - woda - 601 898 246

Tel. alarmowy - kanalizacja - 733 987 020

 

 

 

Zabezpieczenie wodomierza przed zimą

 

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu apeluje i przypomina właścicielom i administratorom nieruchomości o obowiązku zabezpieczenia instalacji oraz urządzeń wodno – kanalizacyjnych przed działaniem niskich temperatur.

 

W czasie zimy należy:

 

• zabezpieczyć pomieszczenia, w których zamontowany jest wodomierz przed spadkiem temperatury poniżej 4 oC.

• zabezpieczyć wodomierz w sposób umożliwiający dokonanie odczytu,

• nie dopuszczać do oblodzenia pokryw żeliwnych od zasuw, hydrantów i studni rewizyjnych oraz publicznych zdrojów wodociągowych, kratek ściekowych, pokryw studzienek itp., jak też uzbrojenia sieci wod.-kan, które znajdują się przed posesją,

• nie składać śniegu i lodu na wymienione wyżej urządzenia,

• nie używać hydrantów przeciwpożarowych do celów nie związanych z gaszeniem pożaru,

• regularnie czyścić wpusty uliczne, podwórzowe oraz studzienki ściekowe w celu umożliwienia swobodnego spływu wód opadowych i wód z topniejącego śniegu do kanalizacji.

 

Osoby, które z różnych powodów nie zastosowały się do powyższych wskazówek i sugestii muszą liczyć się z poniesieniem ewentualnych strat materialnych (wymiana wodomierza to koszt ok. 200 zł.), a czasem niezależnie od dostawcy z chwilowymi brakami w dostawie wody.

 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków "(…) odbiorcy usług odpowiadają za zapewnienie niezawodnego działania posiadanych instalacji i przyłączy wodociągowych lub instalacji i przyłączy kanalizacyjnych z urządzeniem pomiarowym włącznie". Koszt rozmrażania niezabezpieczonych przyłączy oraz zakupu i wymiany uszkodzonych zaworów i wodomierzy pokrywa więc odbiorca. Tych kosztów i problemów można jednak uniknąć zabezpieczając instalację przed zimnem.

Chusteczki nawilżane – poważny problem sieci kanalizacyjnych

Pracownicy spółki Hydro-Tech w Nowogrodźcu wielokrotnie w ciągu roku usuwają awarie pomp zlokalizowanych w przepompowniach ścieków, do których odprowadzane są ścieki z Państwa nieruchomości. Chusteczki nawilżane wrzucane do toalety powodują zatory na sieci kanalizacyjnej oraz są przede wszystkim przyczyną poważnych i kosztownych awarii pomp. 

 

Pamiętajmy, że obowiązujące przepisy zabraniają  wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych m.in. wszelkich odpadów stałych i odpadów płynnych niemieszających się z wodą, takich jak:

     - CHUSTECZKI NAWILŻANE,

     - resztki jedzenia, odpady kuchenne,

     - włosy, pieluchy, materiały opatrunkowe,

     - ręczniki papierowe, waciki kosmetyczne, ścierki, gazety,

     - niedopałki papierosów, lekarstwa, farby i chemikalia,

     - tłuszcze i oleje.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, każdy kto nie stosuje się do ww. zakazów podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł. 


Poniższe zdjęcie, które zostało wykonane przez naszego pracownika, przedstawia wirnik pompy owinięty chusteczkami nawilżanymi.

Wynajem

 

Hydro-Tech Spółka z o.o. informuje, że posiada


do wynajęcia lokal położony w Godzieszowie nr 97.

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Spółki, tel. 75 734 96 01.

 

 

WynajemInformujemy, że posiadamy


do wynajęcia lokale usługowe

 


pod działalność małej przedsiębiorczości


w Nowogrodźcu przy ul. Lubańskiej 14.
Wszelkich informacji na temat lokali udziela Administracja Spółki.

Tel. 75 734 9601UWAGA WAŻNE !

 

W związku z otrzymanymi od mieszkańców informacjami o wizytach w ich domach osób podających się za inkasentów spółki Hydro-Tech przypominamy, że:


pracownicy spółki Hydro-Tech odwiedzają państwa domy wyłącznie podczas rutynowych odczytów wodomierzy lub po wcześniejszym uzgodnieniu takiej wizyty.


Osoby reprezentujące naszą firmę mają obowiązek, na żądanie klienta, okazać legitymację służbową upoważniającą do wstępu na teren nieruchomości.


W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z biurem na numer:         75 734 9606 lub 75 734 9603.Apel do mieszkańców miasta i gminy NowogrodziecW związku z przedłużającymi się upałami prosimy o oszczędne i racjonalne gospodarowanie wodą z sieci wodociągowej. 


W szczególności prosimy o ograniczenie poboru wody do celów innych niż socjalno - bytowe tj.:

- podlewanie trawników,

- podlewanie terenów rekreacyjnych,

- napełnianie oczek wodnych i basenów.

zwłaszcza w godzinach od 16:00 do 22:00.


Podlewanie ogródków przydomowych i trawników najlepiej wykonywać w porze nocnej, od godz. 22.00 do 06.00, przy pomocy urządzeń efektywnie nawadniających.

 

Informujemy jednocześnie, że z powodu zbyt dużego obciążenia urządzeń wodociągowych mogą wystąpić spadki ciśnienia, przerwy lub ograniczenia w dostawach wody.


Dziękujemy za wyrozumiałość.

 

 

Rolnicze wykorzystanie komunalnych osadów ściekowych

 

PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY DLA ROLNIKÓW 

PRZYRODNICZE WYKORZYSTANIE KOMUNALNYCH OSADÓW ŚCIEKOWYCH

 

                       

 

Hydro-Tech Sp. z o.o. w Nowogrodźcu informuje, że ma do przekazania komunalne osady ściekowe z nowo wybudowanej Oczyszczalni Ścieków w Nowogrodźcu. W związku z możliwością rolniczego zagospodarowania osadów ściekowych, Hydro-Tech Sp. z o.o. zaprasza rolników, chcących wykorzystywać osady do nawożenia pól, do podjęcia współpracy.

 

 

pobierz

Informacja dla mieszkańców Gminy Nowogrodziec posiadająch własne ujęcie wody (studnię)

 

Przypominamy mieszkańcom Gminy Nowogrodziec podłączonym do sieci kanalizacyjnej oraz posiadającym:

 

  - wyłącznie własne ujęcie wody, lub

  - własne ujęcie wody oraz sieć wodociągową

 

o obowiązku uiszczania opłat za odprowadzane ścieki, także z własnego ujęcia wody. 

 

Spółka Hydro-Tech zaleca montaż wodomierza na takim ujęciu.

Nielegalny pobór wody

 

Hydro-Tech Spółka z o.o. w Nowogrodźcu przypomina o obowiązku podpisania przez osoby  korzystające z sieci wodociągowej Umowy o zaopatrzenie w wodę, zaś w przypadku korzystania z sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

 
 

Z nielegalnym poborem wody mamy do czynienia w następujących warunkach (art. 28 ust.1-2 Ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. 2006, nr 123, poz. 858):

-  poboru wody z urządzeń wodociągowych bez uprzedniego zawarcia Umowy,

- poboru wody przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

 

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z prawem (Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz.858, z  późn. zm.) grzywna przewidziana za nielegalny pobór wody wynosi do 5.000 zł:


Należy mieć również na uwadze, że nielegalny pobór wody oznacza również nielegalne wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, za co w w/w ustawie przewidziano grzywnę w kwocie do 10.000 zł lub karę pozbawienia wolności.

 

Informacje o nielegalnym poborze wody lub zrzucie ścieków można przekazać:

 

1. telefonicznie: nr 75/ 734 9606 oraz nr 75/ 734 9603

2. bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta